W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. 3 Maja 117B / 5, 05-800 Pruszków,. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 117B / 5, 05-800 Pruszków lub drogą mailową pod adresem: stowarzyszenie@liczasieludzie.com
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo lub do momentu zadania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.