Dnia 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty kulinarne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Łubcu. Placówka ta jest jedną z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.

17.03.2020 (wtorek)

godz. 10.00: warsztat kulinarny – Sycące sałatki

godz. 12.00: warsztat kulinarny – Proste i smaczne przystawki

MIEJSCE: Środowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia
„Przyłącz się do nas” w Łubcu, Łubiec 45, 05-084 Leszno

EDUKATORKA: Aneta Wasilewska, Bank Żywności SOS w Warszawie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych
do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych
lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.